Asociace pověřenců ČR

Site name

Asociace pověřenců ČR

Podrobnosti

Soukromí je pro nás svaté
Ochrana soukromí a jeho respektování vychází z uznání, že člověk má přirozenou důstojnost a každému náleží stejná práva

V celé Evropské unii (EU) je jednotně účinné od 25. května 2018 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, závazné pro každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů. Český adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů upravuje některé specifické odchylky.

Znalosti a dovednosti jsou základem úspěchu
Zaměřujeme se na implementaci Obecného nařízení (GDPR) a na něj navazující tuzemské legislativy

Marketingová kampaň rozpoutaná před účinností Obecného nařízení přinesla řadu nesprávných a zavádějících informací. My se orientujeme na osvětu, objasňování a vzdělání o ochraně osobních údajů, na sdílení příkladů dobré praxe, na nové výklady dozorového orgánu a soudní judikáty, i na související praktické změny.

Jednota v rozmanitosti, rozmanitost v jednotě
Pro komplexní pochopení Obecného nařízení je potřebné sledovat jednotlivé recitály ve vazbě na výklad článků

Naším cílem je přispívat ke zvýšení úrovně ochrany osobních údajů, posilování práv, harmonizace a koordinace pravidel činností poskytovaných pověřenci. Posláním Asociace je vytvářet podmínky pro prohlubování profesní cti, tradic. Společně tvoříme kodexy chování pro uplatňování Obecného nařízení v praktickém životě.

Kvalita před kvantitou
Asociace uděluje značku „Kvalita garantovaná Asociací pověřenců“ a certifikaci pověřenců pro ochranu osobních údajů.

Asociace se věnuje provádění analýz, komentování a propagaci právních instrumentů v oblasti působnosti ochrany osobních údajů. V oblasti vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků, newsletteru a dalších marketingových a odborných materiálů, spolupráci s dalšímy subjekty na národní i mezinárodní úrovni.

Výsledky

Hlavním cílem Asociace pověřenců ČR je sjednocení pravidel a postupů v oblasti poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů na území České republiky a zvýšení úrovně ochrany osobních údajů.
0+
Roky
0+
Členů
0+
Konferencí
0%
Stanovisek

Kdo jsme

Asociace pověřenců ČR, z.s. (dále také jen "Asociace") je organizace sdružující profesně pověřence pro ochranu osobních údajů primárně z institucí veřejné správy a další osoby zabývající se ochranou osobních údajů.
Naším cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů, posílit práva subjektů údajů, jakož i ochranu zájmů osob odpovědných za správu či zpracování osobních údajů a rozvíjet informační bezpečnost. Podílíme se na úpravě, harmonizaci a koordinaci pravidel výkonu služeb poskytovaných pověřenci.
OBOROVÉ SEKCE
Podporujeme založení oborových sekcí zaměřených na řešení specifických oblastí života veřejné správy.
ODBORNOST
Fungujeme na bází členství a spolupracujího odborníka.
DISKUSE
Odborná diskuse ohledně řešení speciálních potřeb jednotlivých oborových specifických problémů ochrany osobních údajů, např. ve zdravotnictví, open data atd.
LEGISLATIVA
Vytváření znalostní základny pojmů a postupů v rámci uplatňování nových legislativních požadavků v běžné praxi.
POMOC
Komunikační základna pro pomoc, nápovědu a rozvoj znalostí při uplatňování nových pohledů na ochranu osobních údajů v podmínkách působení pověřence
ZNALOSTI
Sdílení dobré praxe, výměna informací a osvědčených postupů a zkušeností.
AKTUALITY
Informování o novinkách v rozhodnutí orgánů dohledu a soudů jak v České republice, tak ve světě v oblasti ochrany osobních údajů.
NEWSLETTER
Pro naše členy nabízíme odborné periodikum obsahující hlubší vhled do problematiky ochrany osobních údajů.

Naši pověřenci

Pod hlavičkou Asociace jsme realizovali průzkum zjišťující aktuální postavení pověřenců pro ochranu osobních údajů zejména v oblasti státní správy.
VLASTNÍ KANCELÁŘ70%
PRACOVNÍ ZKUŠENOST70%
STÁTNÍ SPRÁVA57%
ŽENY / MUŽI65%

Co získáte

Odborné
zázemí

Pomoc při nastavení vnitřních kontrolních procesů ochrany osobních údajů, při realizaci auditu, kontrol (jak vnitřních při monitorování a revizi systému ochrany osobních údajů, tak i dozorového Úřadu. Pomůžeme Vám i s optimalizací ochrany osobních údajů, s možností využitím standardů kvality v dané oblasti, kodexů chování a certifikace.

Kvalifikované
poradenství

Odborné znalosti a kvalitní připravenost je předpokladem úspěchu v každé činnosti. Nabízíme nejen komplexní podporu prostřednictvím metod sdílení zkušeností, ale i přátelské audity nebo řešení na míru včetně dlouhodobého poradenství. Naši odborníci mají hluboké znalosti ve svých oborech.

Vzdělávání,
kodexy chování

Asociace si klade za cíl v oblasti budování obecného povědomí k nově zavedené profesi – pověřenec pro ochranu osobních údajů - uplatňovat základní pravidla výkonu této profese, včetně vybudování znalostní, poradenské a certifikační základny. Řešíme úpravu, harmonizaci i kontrolu pravidel a postupů v oblasti činností pověřence s důrazem na optimalizaci ochrany osobních údajů s možností využití standardů kvality v dané oblasti, kodexů chování a certifikace.

profesní
podpora

Asociace vytváří prostor pro odbornou diskusi ohledně řešení speciálních potřeb jednotlivých oborových specifických problémů ochrany osobních údajů, např. ve zdravotnictví, v oblasti archivnictví, spisové služby, open data atd. Nabízíme komplexní podporu prostřednictvím metod sdílení zkušeností i přátelské audity a řešení na míru včetně dlouhodobého poradenství. Naši kolegové mají hluboké znalosti v daných problematikách.

Řekli o nás

Mgr. Michal Pleticha
Členství mi dalo možnost setkávání s lidmi podobného profesního zaměření a možnost výměny názorů na problematiku, která je pro většinu společnosti pořád těžko uchopitelná a nesrozumitelná. Kvalitní přednášky, prezentace a další informace na aktuální témata, nám jako pověřencům umožňují vykládat „složité jednoduše" a „nesrozumitelné jasně a stručně". V tom je její neocenitelný osvětový přínos.
Mgr. Michal Pleticha NKÚ
Ing. Radka Poláková
Pamatuji si na ten den v březnu 2019, kdy jsem několik kolegů ze státní správy potkala na veřejné konzultaci ÚOOÚ pro pověřence. Určitou noblesou se odlišovali od jiných účastníků konzultace, kladli dotazy, ze kterých bylo jasné, že svou práci dělají zodpovědně a naráží na obdobné výkladové problémy jako já. Věděla jsem, že pokud se s nimi ještě potkám, budou poznatky z jejich praxe pro výkon mé práce přínosné.  Efektivitu sdílené praxe jsem si ověřila jak na těchto setkáních, tak při desítkách vzájemných konzultací na bilaterální bázi.
Ing. Radka Poláková ČSSZ
Mgr. Jolana Šatalíková
Členství v asociaci přináší pro mě, jako pro pověřence, ale i pro moji osobu velmi  mnoho pozitivního. Abych byla konkrétní, tak činnost pověřence není vůbec jednoduchá a setkání s lidmi, kteří jsou naladěni na podobnou vlnu, předávají si zkušenosti, materiály, možnost účastnit se pracovních seminářů a vše s tím spojené je pro mě velmi pozitivní, obohacující, inspirující a motivující.
Mgr. Jolana Šatalíková Poslanecká sněmovna ČR